پسر می خواهید یا دختر؟

ریکا خوانی یا کیجا؟

اوغلان ایستیوزسوز یا قز؟

کُر میهایت یا دُختِـر؟

پسَرَ خَید یا دختر؟